ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ