ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔