มติคณะรัฐมนตรี เรื่องปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541