ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

วันที่ประกาศ: 
14 มิถุนายน 2018
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ คำวิจารณ์เป็น ลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2354 5021 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : online@dep.go.th และdisabilities@dep.go.th โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: