ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอเล็กทรอนิกส์