ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ