ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ