ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑