ราคากลางโครงการจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใกที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
14 พฤศจิกายน 2016
ราคากลางโครงการจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใกที่ให้บริการแก่คนพิการรายใหม่ ประจำปี 2560
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง