ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง)

วันที่ประกาศ: 
16 ธันวาคม 2016
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ (ส่วนกลาง) 
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง