ประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

วันที่/เวลา: 
พุธ, มีนาคม 20, 2013 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม

      ภายหลังการประชุม เวลา ๑๖.๒๕ น. ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญว่า  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนมาตรการผลักดันสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  โดยให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุง หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท เช่น การดำเนินการจัดทำทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลข่าวสาร ใช้งบประมาณแห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย กฎกระทรวงต่าง ๆ ของกระทรวง กรม ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้พิการอย่างทั่วถึงแล้ว  แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วอาจไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมนัก เช่น ผู้พิการบอกว่ามีการให้รับผู้พิการเข้าทำงานจริง แต่บ้านของผู้พิการอยู่ไกลจากสถานที่ทำงาน  และการเดินทางมาทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีรถโดยสารที่จะอำนวยความสะดวก ทำให้ผู้พิการไม่สามารถไปทำงานได้ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไข  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุกคนในสังคมดังกล่าว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจัดการประชุมหน่วยราชการทั้งหมด ๒๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๙ กระทรวง กับ ๒ หน่วยงาน คือสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดกิจกรรม KICK OFF “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน” ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

              โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ๑ กระทรวง ๑ โครงการว่าในวันนี้หน่วยงานที่เสนอแผนงาน/โครงการสนับสนุนฯ รวม ๖ กระทรวง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการติดตามและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ  ๒. กระทรวงคมนาคม โครงการ Pilot Project สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ เช่น ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ท่าปล่อยรถ ขสมก. อู่บางเขน ท่าเทียบเรือสาธร สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว ที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนพิการ ๓. กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นร่วมระดับมัธยมศึกษา  ให้สามารถเรียนร่วมกับคนปกติได้ ๔. กระทรวงสาธารณสุข โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเบ็ดเสร็จใน ๔ ภูมิภาค ๕. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Assistive Technology) ๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งสถาบันการออกแบบที่เป็นธรรมและสากลและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยทั้งหมดนี้จะมีกิจกรรม KICK OFF โครงการ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน” ในวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
รูปการประชุมจัดทำแผนสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้