ประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วันที่/เวลา: 
อังคาร, มีนาคม 12, 2013 (All day)
สถานที่: 
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ
         สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกลุ่มุกฎหมาย ได้จัดการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ โดยนายวิเชียร ชวลิตร ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
        วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม ฯ เพื่อให้การจัดทำโครงสร้างตามร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการเสนอกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 จึงได้จัดให้มีโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ รวม 3 ท่าน คือ อาจารย์สุรพล กาญจนะจิตรา คณบดีคณะรัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นางพวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และได้เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้นำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก
รูปการประชุมวิพากษ์การจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน พก