การประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 5, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นางอุษา หงส์กาญจนกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ณ โรงแรมทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ตาม พ.ร.บ. พ.ศ 2550 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555 - 2559) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศํกยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน และให้ได้การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ซึ่งขณะนี้มีองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วจำนวน ทั้งสิ้น 104 องค์กร

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ สำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับองค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายในการประสาน เชื่อมโยง บูรณาการการดำเนินงานเพื่อสามารถให้บริการคนพิการในพื่้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยได้ริเริมดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี ลำปาง นครพนม และนครศรีธรรมราช รวมองค์กรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 องค์กร ซึ่งมีผู้เข้ารวมประชุมจากหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรด้านคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพื้นที่ 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 50 คน

ภาพประกอบ: 
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือองค์กร/ภาคีเครือข่ายฯ