โครงการ 87 พรรษา มหาราชา 87 สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
โครงการ ๘๗ พรรษา มหาราชา ๘๗ สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม
ความเป็นมาของโครงการ
                เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ได้จัด "โครงการ ๘๗ พรรษา มหาราชา ๘๗ สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม"ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                กิจกรรมในโครงการมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษา ตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยธรรมนันทนาการ ธรรมบรรยายที่มีผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
การระดมสมอง เพื่อพัฒนาวิธีคิด วิถีชีวิตของนักเรียนนักศึกษา บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ชีวิต ควบคู่กับการศึกษา และการทำประโยชน์ให้กับสังคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ  พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป พธ.บ., ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) วัดธรรมาภิรตาราม รองประธานฝ่ายฝึกอบรม
วัตถุประสงค์โครงการ
๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษา และในสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษา เป็นทั้งคนเก่งทั้งคนดี
๒.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ในปี ๒๕๕๗ อันเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา
ภาพประกอบ: 
รูปโครงการ 87 พรรษา มหาราชา 87 สถาบันการศึกษาพัฒนาด้วยธรรม