โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. รายละเอียดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการ 
2. แบบกรอกแบบที่ 1 สำหรับคนพิการทางการเห็น / คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย / คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
3. แบบกรอกแบบที่ 2 สำหรับคนพิการทางสติปัญญา / คนพิการทางการเรียนรู้ / คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมคนออทิสติก
รายละเอียดตามไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  http://www.princessngarmchit.org/foundation/index.php?m=2&o=5
ภาพประกอบ: 
รูปโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งที่มา: 
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ