!!! เปลี่ยนสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการในกรุงเทพมหานคร

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง / สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร

หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
1. สําเนาเอกสารประจําตัวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 (ค) สําเนาสูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี 
 (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด 
 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
 
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
 
4. เอกสารรับรองความพิการ  ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ตามประกาศสํานักงาน เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน 

5.กรณีบุคคลอื่นมายื่นคำขอแทนคนพิการ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น และหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอำนาจจากคนพิการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการมาประกอบการยื่นขอมีบัตรด้วย

โดยสามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ที่ 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 128 - 130
เบอร์โทรสาร: 02-354-3899
ภาพประกอบ: 
เรื่องการเปลี่ยนสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการในกรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ