เกณฑ์การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560”

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
“องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560”
การมอบรางวัลองค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1)    เพื่อส่งเสริมมีการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน
2)    เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
3)    เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการ
ภาพประกอบ: 
เกณฑ์การพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560”