สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ