วันที่ 7 สิงหาคม ร่วมออกเสียงประชามติ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. นำหนึ่งเสียงในมือท่าน ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทย
ภาพประกอบ: 
วันที่ 7 สิงหาคม ร่วมออกเสียงประชามติ