ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015)

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015)
 
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
www.researchexpo.nrct.go.th
www.nrct.go.th

ภาพประกอบ: 
รูปประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Reserch Expo 2015)
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน