ประกาศ!!! แจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จากอาคาร60 ปี  กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ไปยังตึกนิวยอร์ก บริเวณสถานีรถไฟสามเสน เพื่อให้การปฏิบัติงาน ดำเนินการต่อไปโดยปกติ ทางกองกองทุนฯ ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ลำดับ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง/กลุ่ม เบอร์โทรศัพท์
1 นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผอ.กองกองทุนฯ 089-119 6662
2 นางสาวพัชรี  ศรีสละ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโอกาสและประเมินผล 081-700 1418
089-981 9645
3 นางสาวยิ่งลักษณ์  ศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารกองทุน 081-700 1419
4 นายบุญธาตุ  โสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี 081-642 3469
5 นางวิไลพร  ขนุนก้อน ฝ่ายบริหารทั่วไป 081-859 8516
6 นางสาวชุติมา  ดวงประชา กลุ่มส่งเสริมโอกาสและประเมินผล 081-886 1503
7 นางวิษฐิดา  อุ้ยตยะกุล กลุ่มบริหารกองทุน 090-2768437


ภาพประกอบ: 
แผนที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (ตึกนิวยอร์ก)
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ