ประกาศ!!!!แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และแผนที่ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ!!!!

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์เลขหมายโทรศัพท์ และ โทรสารของกองกองทุนฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยปกติ ดังนี้

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ  02 106 9300 (CallCenter) 02 106 9316
ฝ่ายบริหารทั่วไป 02 106 9302   
ฝ่ายกู้ยืมเงินกองทุน 02 106 9340  02 106 9351
ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 02 106 9343  
ฝ่ายติดตามประเมินผล 02 106 9347  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 02 106 9322 02 106 9334
ฝ่ายจ้างงานและสถานประกอบการ 02 106 9327 - 9331 02 106 9335
กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี 02 106 9349  
ฝ่ายงานข้อมูลและเทคโนโลยี 02 106 9344  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 02 106 9310 – 9315 02 106 9310


ภาพประกอบ: 
แผนที่กองกองทุนฯ
callcenter กองกองทุนฯ
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ