ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2555

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องข้อมูลของรัฐที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2555
แหล่งที่มา: 
กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ