ประกาศปิด!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
  เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองภายในกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พก. จึงมีความจำเป็นจะต้องขอปิดระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 จนกว่าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป 
   ในการนี้จึงขอความร่วมมือสำนักงานทะเบียนจังหวัด ดำเนินการดังนี้
1. กรณีการขอมีบัตรครั้งแรก ให้รับแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และออกใบแทนบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบฯ
2. กรณีการขอทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุหรือบัตรประจำตัวคนพิการหาย/ชำรุด ให้รับเฉพาะแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และเมื่อเปิดระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลคนพิการในฐานข้อมูลคนพิการ จึงดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ