ประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ ส่งแบบประวัติและผลงานดีเด่น มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สอบถามรายละเอียดโทร 0 2354 3388 ต่อ 307
ภาพประกอบ: 
ประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น