ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
ภาพประกอบ: 
ควรมิควรแล้วแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม