ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดย
สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
  1. จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 -2559 ที่ผู้ว่าราชการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดที่ได้ลงนามแล้ว(กรณีจังหวัดที่ยังไมได้ส่ง)
  2. จัดส่งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556(กรณีจังหวัดที่ยังไมได้ส่ง)
  3. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (กรณีจังหวัดที่ยังไมได้ส่ง)
  4. ขอความกรุณาส่งทั้งในรูปแบบเอกสารพร้อมหนังสือนำส่ง และขอไฟล์ Word ส่งมาที่  อีเมล noei1312@hotmail.com
 
ทั้งนี้ตามแบบฟอร์มที่ได้มีหนังสือติดตามไปแล้วนั้น ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
02-3543388 ต่อ 302
ภาพประกอบ: 
กล่องสีน้ำต่ล
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: