งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

แนวคิดของงาน   จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการต่อยอดยุทธศาสตร์จากพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มาสู่การสร้างสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ รวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน เกิดงานพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชากรกลุ่มนี้จำนวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี คนพิการและผู้สูงอายุอีกจำนวนมาก ที่ยังคงเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอันเป็นสาธารณะ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อาศัยในภูมิลำเนาที่ห่างไกลเขตเมือง หรือ หากอยู่ในเมือง แต่มีรายได้น้อย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าได้ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นดังกล่าว และสถาบันมีความมุ่งมั่น ที่จะนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และ ลดความเหลื่อมล้ำ

   สำหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 สถาบันจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านนวัตกรรมทั้งทางสังคมและเทคโนโลยี ให้คนพิการและผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมลดความเลื่อมล้ำของสังคม หรือ Innovation for Social Equality

วัตถุประสงค์ของงาน
1. เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2. เพื่อสร้างโอกาสในการหารชความร่วมมือในการ่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการและผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม -->  http://ncpd2016.kmitl.ac.th/main.php
 

ภาพประกอบ: 
รูปงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
แหล่งที่มา: 
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙