งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2557  โดยมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนกุมภาพันธ์ 2558  หัวข้อจัดงานสอดคล้องกับองค์กรสหประชาชาติ คือ การพัฒนาเทคโนโลยี สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : The Promise of Technology)  โดยมุ่งเน้นบทบาทของเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการ 3  ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสนับสนุนการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ 
 
- ส่วนกลาง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีกิจกรรมที่แสดงความสามารถของคนพิการ อาทิ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนตาบอด การแสดงวีลแชร์แดนซ์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Thailand Got Talent รวมถึงการมอบรางวัลสำหรับหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ที่มีการสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น และการมอบรางวัลสำหรับคนพิการต้นแบบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนพิการอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในด้านต่าง ๆ และการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ สินค้าของคนพิการอย่างหลากหลายทั่วประเทศด้วย 
 
- วันคนพิการสากล ในทุกปี มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มารวมพลังกันเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้แสดงศักยภาพ แสดงพลังแห่งความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้ง ยังได้มีโอกาสรวมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้คำนึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดนโยบายและจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ.
 
ภาพประกอบ: 
รูปงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ