ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประจำปี 2555

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ข้อมูลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 ประจำปี 2555
ภาพประกอบ: 
รูปที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
แหล่งที่มา: 
กองบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ