การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" (Innovation towards Accessibility for All)
วันพุธที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560