การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญร่วมส่งบทความ วิจัย วิชาการ เข้าร่วมนำเสนอ ในหัวข้อ
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ
4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
6. การเสริมพลังคนพิการ

กำหนดการ
เปิดรับบทความฉบับเต็ม  15 ธ.ค. 60 - 8 มี.ค.61
แจ้งผลการประเมินบทความ  8 เม.ย. 61
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)  8 พ.ค. 61
ประกาศผลการตอบรับบทความ  8 มิ.ย. 61
วันจัดการสัมมนาวิชาการฯ  9 ก.ค. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ncpd2018.kmutt.ac.th/
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ncpd2018.kmutt.ac.th/