การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
   ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป จึงกำหนดวิธีการเพื่อให้คนพิการได้มีการประกอบอาชีพไว้ 3 กรณี คือ 1. รับคนพิการเขาทำงานตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  2. ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3. ให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 ดังนี้
                   1. การกำหนดอัตราส่วนในการจ้างคนพิการ
                       ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนับจำนวนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกสาขารวมกัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อคำนวณจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการ  ทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคนเศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ทั้งนี้  ในกรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีสำนักงานสาขาให้นับจำนวนลูกจ้างรวมทุกสาขาเข้ากับสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลด้วย
                   2. การปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
                       ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
                       2.1 จ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการส่งสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ โดยให้คนพิการลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ส่งสำเนาสัญญาจ้างซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่งสำเนาสปส.1-10 ส่วนที่ 2 ที่ระบุชื่อคนพิการของเดือนที่รายงาน มาพร้อมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ
                       2.2 จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเป็นรายปีโดยคำนวณจากอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับครั้งหลังสุดในปีก่อนปีที่มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าและคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน (ให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท) โดยส่งเป็นเงินสด เช็คขีดคร่อม หรือธนาณัติสั่งจ่าย ”กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และให้ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
                       2.3 จัดสัมปทาน หรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ต้องยื่นหนังสือขอใช้สิทธิต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่ดำเนินการ และให้ส่งเอกสารตามแบบที่กรมการจัดหางานกำหนด โดยส่งสำเนาสัญญาระหว่างนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการกับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการด้วย รวมทั้งส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้ดูแลคนพิการ มาพร้อมแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ
                   3. การรายงาน
                       ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อ 2 ต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยแบบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการต้องมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายพร้อมส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
        อนึ่ง กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรา 33 มาตรา 34 หรือมาตรา 35 ไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 จะต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 วรรคสอง ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2557
 
 * จัดส่งเอกสารที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ     
** จัดส่งเอกสารที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
 
สถานที่ติดต่อหาคนพิการเข้าทำงานในสถานประการ
กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
(ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ) โทรศัพท์/โทรสาร 0 2245 2017
2. ส่วนกลาง - สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
3. ส่วนภูมิภาค – สำนักงานจัดหางานจังหวัด 76 จงหวัด

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มบริหารทรัพย์สินกองทุน
กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โทรศัพท์  0 2354 3388 ต่อ 123, 127, 141, 142  โทรสาร 0 2354 5291

ภาพประกอบ: 
รูปหัวข้อการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
กลุ่มบริหารทรัพย์สินกองทุน กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ