ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฏหมายและจัดหาทนายว่าความแก้ต่างแก่คนพิการ