คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ 1/2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ