โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

สถานที่: 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดขึ้นโดย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิต และจัดทำแผนปฏิบัติงานของสมาคมและเครือข่ายปี 2562 พร้อมด้วยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีนางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการเอเชียแปซิฟิก (APCD) ผู้แทนองค์กรคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน
ภาพประกอบ: 
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้
โครงการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้