โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่/เวลา: 
เสาร์, กุมภาพันธ์ 16, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงแรมอะเครียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2556 นางอุษา หงส์กาญจนกุล รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมอะเครียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร

กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการให้บริการสวัสดิการแก่คนพิการทั่วประเทศ โดยการให้คนพิการกู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพและสนับสนุนหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินของคนพิการและการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันยังพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกาศต่างๆ
 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบถึงขั้นตอนระบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศในการให้กู้ยืมเงินทุน และการสนับสนุนโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานด้านการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติยังผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกันและในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีกำหนด ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับองค์ความรู้ หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินทุน และการสนับสนุนโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พนักงานกองทุนฯทั้ง ๗๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งสิ้น ๓๘๐ คน
ภาพประกอบ: 
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รูปโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ