แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) นำเสนอประเด็นชุมชนต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจากนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวผกามาส ภิณโทแก้ว ชาวเกาะเกร็ด คนพิการด้านร่างกาย ร่วมสนทนาสด ในประเด็น ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีการนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรคนพิการ และชุมชนเกาะเกร็ด จัดทำขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในสังคม
ภาพประกอบ: 
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด
แจ๋ว ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ เกาะเกร็ด