"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) นำเสนอประเด็นการจ้างงานคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมสนทนาสดในรายการ โดยมีการพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ เพื่อมุ่งให้คนพิการมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างเข้มแข็มต่อไป โดยมีนางสาวปิยะธิดา ด้วงทองแก้ว ล่ามภาษามือ ทำหน้าที่สื่อความหมายให้กับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ตลอดช่วงการสนทนา
 
สำหรับคนพิการที่อยากติดตามกิจกรรมด้านคนพิการและด้านอื่นๆ ของกลุ่มเซ็นทรัล สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ที่ Facebook:Central Tham (เซ็นทรัล ทำ)
 
และสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 02 354 4542
ภาพประกอบ: 
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน
"แจ๋ว" การจ้างงานคนพิการภาคเอกชน