แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) นำเสนอประเด็นการจ้างงานคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสดในรายการ โดยมีการพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ เพื่อมุ่งให้คนพิการมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของคนพิการอย่างยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อคนพิการจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยมี นางสาวปิยะธิดา ด้วงทองแก้ว ล่ามภาษามือ ทำหน้าที่สื่อความหมายให้กับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ตลอดช่วงการสนทนา


ภาพประกอบ: 
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ