เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน

วันที่/เวลา: 
อังคาร, พฤศจิกายน 28, 2017 (All day)
สถานที่: 
ที่ โรงแรมพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

พก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และฝึกอบรมการใช้งานระบบการเงินกองทุนฯ รุ่นที่ 2”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ นำโดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และฝึกอบรมการใช้งานระบบการเงินกองทุนฯ รุ่นที่ 2” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านคนพิการต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน เข้าร่วมโครงการ

ภาพประกอบ: 
นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
พก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ
พก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ
พก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ
พก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ