อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimited" ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimited" ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะหห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 "Ability Unlimited" ก้าวข้ามขีดจำกัด...สู่ชัยชนะ ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 11.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้สังคมและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ ตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรีและเชื่อมั่นต่อพลังคนพิการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักกีฬาคนพิการ ครูผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 450 คน โดยมี ผอ.กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/ และ http://dep.go.th/th/home
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi
อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมการจัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขัน เอเชียน พาราเกมส์ 2018 Ability Unlimi