อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2”

สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ(พิธีพราหมณ์) พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ใน “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2” ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายสหวิชาชีพอาสา เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร พก. ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการออกหน่วยแพทย์อาสาฯ ในครั้งนี้
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 และเตรียมความพร้อมการออกหน่วยคนพิการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อา