อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างเข้าใจและรับรู้สิทธิก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 นี้

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าร่วมและกล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมทั้งซักซ้อมให้คนพิการในความอุปการะ และผุ้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้สิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ ที่นั่งรอสำหรับคนพิการ ช่องทางพิเศษ จุดจอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ ห้องน้ำและราวจับ เจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยเหลือกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถทำเครื่องหมายหรือลงคะแนนเสียงได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น 1) บัตรเลือกตั้ง มีการจัดทำอักษรเบลล์อธิบายรายละเอียดชื่อพรรคการเมือง แยกจากบัตรเลือกตั้ง 2) บัตรทาบบัตรเลือกตั้งสำหรับคนพิการทางการเห็น 3) แอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) และ 4) รถเข็น โคมไฟ แว่นขยาย หรืออื่นๆ ตามความจำเป็น และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเป็นการสื่อสารสาธารณะ และมีการซักซ้อมให้คนพิการในความอุปการะ และผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่หน่วยเลือกตั้งพิเศษ ในหน่วยงานสังกัด พก. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี 4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี และ 5) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากองค์กรคนพิการ คนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และผู้สูงอายุในชุมชน รวมจำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูง
อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูง
อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูง
อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูง
อธิบดี พก. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งของคนพิการ และผู้สูงอายุ ปี 2562 พร้อมซักซ้อมคนพิการและผู้สูง
กลุ่มผู้เยี่ยมชม: