อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม VIP ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และกรมพัฒนาชุมชน ในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมการประชุม หลังจากนั้น ได้ร่วมแถลงผลการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. 62 และ กิจกรรม Kick Off การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และกรมพัฒนาชุมชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า
ภาพประกอบ: 
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ
 อธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ