อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนภาลัย ชั้น Lobby โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหนคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันดูแล ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคจิตที่ไม่มีญาติ ไร้ที่อยู่อาศัย มีความพิการที่มีอาการจิตทุเลา ให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ สังคม รวมถึงการดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟู พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดูแลพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้ปกติ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบไปด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิกระจกเงา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU)
อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU)
อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU)
อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU)
อธิบดี พก. ร่วมลงความร่วมมือ (MOU)