อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.

สถานที่: 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พก. เข้าร่วมงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และผนึกกำลังจากทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2) การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน 3) การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น LINE 4) การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และ 5) การแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินงานของรัฐบาล และผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.
อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.