อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน

สถานที่: 
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานโครงการอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2561 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายและการพัฒนาล่ามภาษามือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะภาษามือในการสื่อสารกับคนหูหนวก โดยมี ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย บุคลากร พก. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน
อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน