อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี พก.

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 06.39 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย ศาลพระภูมิ ศาลพระประชาบดี ศาลปู่ปุโรหิต ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี เพื่อ ความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี พก. หลังจากจากนั้น ได้มีการพบปะพูดคุยแนวทางนโยบายการบริหารงานกับผู้บริหารและข้าราชการในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นายวัลลภ พลอยทับทิม อดีตผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวด้วย
ภาพประกอบ: 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักด
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักด
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักด
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักด
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมสักการะสิ่งศักด