อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 “2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities” โดยมี รมว.พม. เป็นประธานให้โอวาทฯ

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ กล่าวรายงานในพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการและเจ้าหน้าที่ ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 “2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานให้โอวาทฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะเยาวชนพิการและเจ้าหน้าที่ โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สำหรับกลุ่มคนพิการ ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ด้วยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิสวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนศักยภาพขององค์กรด้านคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้จัดค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย อายุระหว่าง 13 - 21 ปี เพื่อเข้าเก็บตัวและเตรียมความพร้อมให้กับคณะเยาวชนพิการไทย ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 “2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities” โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) eTool challenge 2) eLifeMap challenge 3) eContent challenge และ 4) eCreative challenge และในวันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว พร้อมมอบทุนสนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะเยาวชนพิการไทยดังกล่าว จำนวน 8 คน อีกทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากองค์กร Rehabilitation International Korea (RI Korea) สาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลของสาธารณรัฐอินเดีย และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาพ/ข่าว : เนติรัชฎ์ โพธิ์จินดา ยุทธนา ภระมรทัต /คนึงนิจ ศรทรง คลิปข่าว : นันทวัฒน์ กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม โดยสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/ และ http://dep.go.th/th/home
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร
อธิบดี พก. กล่าวรายงานพิธีเข้าเยี่ยมคาราวะและให้โอวาทแก่คณะเยาวชนพิการ เข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปร